Vores privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik gælder for foreningen Det Sociale Netværk samt samtlige af foreningens projekter, herunder headspace, VærDig, Ungekompasset, Unge på Vej, MindU og Peer-Partnerskabet. Her kan du læse om vores hjemmesider, vilkår og indsamling af cookies.

Baggrund og hvem du kan kontakte – den dataansvarlige
Det Sociale Netværk er en forening, der agerer under de gældende vedtægter for foreningen. Det Sociale Netværk registrerer og behandler derfor en række personoplysninger om vores projekters målgrupper samt vores frivillige og ansatte i foreningen, som er nødvendige for at kunne administrere og organisere ansættelsesforhold.

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU-databeskyttelsesforordningen. Det Sociale Netværk er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig. Det Sociale Netværk har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver.

Det Sociale Netværk mener, at det er vigtigt, at vi gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede medvirker til, at der er tillid til Det Sociale Netværks ydelser og administration. Det Sociale Netværk vil derfor ikke alene overholde lov- og myndighedskrav men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af persondata for brugere af vores projekter, frivillige, medarbejdere, kommuner, regioner og andre samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine persondata, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede oplysninger, retten til berigtigelse, sletning af urigtige oplysninger, sletning af oplysninger eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige:

Det Sociale Netværk
Østergade 5, 3. sal
1100 København K
CVR: 31920124
Telefon. 50 846 846
Du kan skrive til os ved klikke her, udfylde og indsende kontaktformularen.

Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, til hvilke formål, vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og dine rettigheder.

Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke

Det Sociale Netværk registrerer og behandler personoplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne give den behandling og de ydelser, som er aftalt med dig eller som den danske lovgivning kræver.

Det Sociale Netværk modtager og behandler således oplysninger fra dig og fra relevante myndigheder eksempelvis straffe- og børneattest (som indhentes med dit samtykke). Under dit ansættelses- og frivilligforløb i Det Sociale Netværk registrerer og behandler vi løbende oplysninger som led i vores administration. Herudover registrerer vi i forskningsøjemed besvarelser på spørgeskemaer fra de deltagere i vores projekter, som giver samtykke hertil. Personoplysninger fra spørgeskemaer er anonymiserede og kan derfor ikke tilbageføres til de personer, som har afgivet personoplysningerne.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysningerne findes i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 pkt. b og e samt artikel 9, stk. 2 pkt. a og h.

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke

Ud over det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for din tilknytning til Det Sociale Netværk, at foreningen har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for foreningens administration af eksempelvis dit ansættelsesforhold eller dit frivilligforløb.

De kategorier af personoplysninger, som Det Sociale Netværk behandler

Alt efter dit tilknytningsforhold til Det Sociale Netværk registrerer vi almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, om dig som: Navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, betalingsoplysninger, CPR-nummer, mv.

Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig især med hensyn til helbredsoplysninger. Derimod registrerer Det Sociale Netværk normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at Det Sociale Netværk registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for din tilknytning til Det Sociale Netværk, et af foreningens projekter eller dit forløb i et projekt, og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Det Sociale Netværk videregiver ikke dine personoplysninger til andre, med mindre du har givet tydeligt samtykke, eller hvis Det Sociale Netværk ifølge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

Indsigt i egne oplysninger

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig som Det Sociale Netværk registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre unge, frivillige eller ansatte i Det Sociale Netværk.

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten, skal du rette henvendelse til Det Sociale Netværks dataansvarlige (se ovenfor).

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned, og oplysningerne udleveres normalt gratis. Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs, kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger, eller Det Sociale Netværk kan afvise at efterkomme din anmodning.

Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 ? 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger, bl.a. medens de undersøges.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at Det Sociale Netværk ikke benytter sig af automatiske individuelle afgørelser herunder profilering, og at dataportabilitet ikke er relevant.

Sletning af personoplysninger

Det Sociale Netværk opbevarer kun oplysninger om dig, så længe det er nødvendigt for foreningen. Oplysningerne om dig bevares således under din tilknytning til Det Sociale Netværk.
Når du ikke længere har tilknytning til Det Sociale Netværk, opbevarer foreningen dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i 5 år efter, at du har forladt Det Sociale Netværk, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel hvis der er rejst krav over for Det Sociale Netværk, hvor oplysningerne har betydning for sagen.

Datasikkerhed

Det Sociale Netværk overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at foreningen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.

Sikkerhedsbestemmelserne er fastlagt i Det Sociale Netværks databeskyttelsespolitik, den kan du læse her.

Klagevejledning

Ønsker du at klage over Det Sociale Netværks behandling af dine personoplysninger, kan du fremsende en klage til Datatilsynet.

Borgergade 28, 5.,
1300 København K.
Telefon 33 19 32 00.
E-mail: dt@datatilsynet.dk.

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage.

Ønsker du at læse mere om hjemmesiden, så klik dig videre her.