Persondatapolitik for Det Sociale Netværk

Formålet med denne persondatapolitik er at beskrive, hvordan Det Sociale Netværk indsamler og be-handler personoplysninger om dig i forbindelse med vores behandlingsaktiviteter, hvis du er bruger, medlem, bidragsgiver, og hvis du besøger vores website.

Dataansvarlig for indsamlingen og behandlingen af personoplysninger er:

Det Sociale Netværk/Headspace Danmark
Østergade 5, 3. sal 1100 København K
info@detsocialenetvaerk.dk
Telefon: 50 846 846

Indsamling og behandling af dine personoplysninger

I beskrivelsen nedenfor kan du se, i hvilke sammenhænge vi behandler dine personoplysninger.

Brugere hos Headspace-centre

Formål:

Vi indsamler og behandler personoplysninger fra ikke anonyme brugere hos Headspace-centre med henblik på koordinering af samtaler, herunder gennemførelse af rådgivningssamtaler hos Headspace-centre. Formålet med behandlingen af personoplysninger er yde mentalsundhedsfremmende tilbud for alle unge i alderen 12-25 år.

Typer af personoplysninger:

• Almindelige personoplysninger

o Navn, alder

• Følsomme personoplysninger:

o Helbredsmæssige oplysninger

o Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning

o Seksuelle forhold og seksuel orientering

• Straffedomme eller lovovertrædelser

Behandlingsgrundlag:

• Behandlingen af almindelige personoplysninger foretages efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke)

• Behandlingen af følsomme personoplysninger foretages efter databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke), jf. artikel 6, stk. 1, litra a.

• Behandlingen af personoplysninger om straffedomme og lovovertrædelser foretages efter databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 (samtykke)

Opbevaringsperiode:

• Personoplysningerne opbevares indtil 2 måneder, efter at brugeren er stoppet i en rådgivningsforløb hos Headspace.

Videregivelse af personoplysninger:

Personoplysningerne videregives til kommuner, hvis vi har en retlig forpligtigelse til videregivelse efter reglerne om underretningspligt.

• Videregivelse fa personoplysninger til kommuner foretages efter databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, litra b, jf. artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtigelse).

Derudover bruger vi databehandlere, som behandler dine personoplysninger på vores vegne og efter vores instruks. Vi bruger kun databehandlere, som kan garantere efterlevelse af reglerne i databeskyttelsesforordningen for databehandlere og sikrer et passende beskyttelsesniveau for personoplysninger.

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjeland uden for EU/EØS.

Frivillige hos Det Sociale Netværk

Formål:

Vi indsamler og behandler personoplysninger om frivillige hos Det Sociale Netværk med henblik på administration, planlægning og koordinering af Det Sociale Netværks initiativer.

Typer af personoplysninger:

• Almindelige personoplysninger

o Navn, adresse, postnummer, by, telefon og mail

Behandlingsgrundlag:

• Behandlingen af almindelige personoplysninger foretages efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke)

Opbevaringsperiode:

• Personoplysningerne opbevares under det frivillige engagement hos Det Sociale Netværk og indtil 2 måneder efter endt frivilligt engagement.

• I tilfælde af skriftlig anerkendelse af fordringers eksistens, retsafgørelser og/eller forlig er en opbevaringsperiode på 10 år nødvendig af hensyn til behandling af eventuelle fordringer.

Videregivelse af personoplysninger:

Dine personoplysninger videregives ikke til andre dataansvarlige modtagere.

Vi bruger vi databehandlere, som behandler dine personoplysninger på vores vegne og efter vores instruks. Vi bruger kun databehandlere, som kan garantere efterlevelse af reglerne i databeskyttelsesforordningen for databehandlere og sikrer et passende beskyttelsesniveau for personoplysninger.

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjeland uden for EU/EØS.

Medlemmer af foreningen Det Sociale Netværk/Headspace Danmark

Formål:

Vi indsamler og behandler personoplysninger om medlemmer af Det Sociale Netværk/Headspace Danmark med henblik på håndtering af medlemskab hos os.

Typer af personoplysninger:

• Almindelige personoplysninger:

o Navn, adresse, postnummer, telefon og mail samt betalingsoplysninger

Behandlingsgrundlag:

• Behandlingen af almindelige personoplysninger foretages efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (kontraktopfyldelse),

• Behandlingen af betalingsoplysninger om medlemmer sker efter forordningens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtigelse)

Opbevaringsperiode:

• Personoplysningerne opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører, jf. bogføringsloven

• Personoplysninger som ikke skal opbevares i henhold til bogføringsloven slettes ved ophør af medlemskab.

Videregivelse af personoplysninger:

Dine personoplysninger videregives ikke til andre dataansvarlige modtagere.

Vi bruger vi databehandlere, som behandler dine personoplysninger på vores vegne og efter vores instruks. Vi bruger kun databehandlere, som kan garantere efterlevelse af reglerne i databeskyttelsesforordningen for databehandlere og sikrer et passende beskyttelsesniveau for personoplysninger.

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjeland uden for EU/EØS.

Bidragsgivere til Det Sociale Netværk

Formål:

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med donationer fra bidragsgivere, som yder økonomisk støtte til Det Sociale Netværk. Formålet med behandlingen er håndtere donationer.

Typer af personoplysninger:

• Almindelige personoplysninger:

o Navn, adresse, postnummer, telefon og mail samt oplysning om økonomisk støt-te/donation

Behandlingsgrundlag:

• Personoplysningerne behandles efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtigelse)

Opbevaringsperiode:

• Personoplysningerne opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører, jf. bogføringsloven

Videregivelse:

• Personoplysninger videregives til Skat og bank efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtigelse).

Vi bruger vi databehandlere, som behandler dine personoplysninger på vores vegne og efter vores instruks. Vi bruger kun databehandlere, som kan garantere efterlevelse af reglerne i databeskyttel-sesforordningen for databehandlere og sikrer et passende beskyttelsesniveau for personoplysnin-ger.

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjeland uden for EU/EØS.

Website og cookies

Formål:

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at administrere, optimere og udvikle websitet for at sikre, at indholdet er relevant og præsenteret på den mest effektive måde for dig og din enhed, og at du som besøgende får en positiv oplevelse. Vores website bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.

Typer af personoplysninger:

• Almindelige personoplysninger:

o IP-adresse og unikt bruger ID

Behandlingsgrundlag:

• Vores behandling af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesse i at admi-nistrere, optimere og udvikle websitet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

• Behandling af cookies er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Opbevaringsperiode:

• Vi opbevarer dine personoplysninger ved besøg på websitet i 3 mdr. regnet fra tidspunktet for dit besøg af vores hjemmeside.

• Opbevaringsperioden for cookies fremgår af cookiedeklarationen på vores hjemmeside, hvor-til vi henviser.

Dine rettigheder

Ret til at trække samtykke tilbage

Du har i forhold til behandling af personoplysninger, som vi foretager på baggrund af dit samtykke, ret til at tilbagetrække dit samtykke på ethvert tidspunkt. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lov-ligheden af behandlinger, som allerede er foretaget inden tilbagetrækning af samtykke.

Ret til indsigt

Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i de personoplysninger, der behandles om dig.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger eller fuldstændiggjort personoplysninger om dig selv.

Ret til sletning

Personoplysninger slettes når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, de blev indsamlet til. Ved tungtvejende grunde, har du ret til at få slettet nogle typer af personoplysning før vores sædvanlige slettefrist. Hvis du trækker du dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet behandlings-grundlag for at behandle dine personoplysninger, har du ret til at få dine personoplysninger slettet. Det er ikke muligt at få slettet oplysninger, der er nødvendige for at overholde en retlig forpligtelse.

Ret til begrænsning

Under særlige omstændigheder har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til dataportabilitet af personoplysninger, som du selv har afgivet, når behandlingen er baseret på samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, og behandlingen foretages automatisk. Hvis du har ret til dataportabilitet vil oplysninger udleveres i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du kan overføre til en anden tjenesteyder, såfremt det er teknisk muligt.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger. Du kan ud-nytte retten til indsigelse i tilfælde, hvor Det Sociale Netværk ehandler dine personoplysninger på ét af følgende grundlag:

• Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Det Sociale Netværk som dataan-svarlig har fået pålagt.

• Behandlingen er nødvendig for, at Det sociale Netværk som dataansvarlig eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettighe-der og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.

Uddybende vejledninger fra Datatilsynets om de registreredes rettigheder findes på www.datatilsynet.dk

Henvendelse

Hvis du har spørgsmål, en bekymring eller en klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne øverst i denne persondatapolitik.

Vi behandler henvendelser hurtigst muligt og besvarer normalt senest en måned efter modtagelse af henvendelsen, medmindre det grundet anmodningens kompleksitet eller omfang ikke er muligt. I dette tilfælde kan svarfristen være op til 3 måneder efter tidspunktet for modtagelse af henvendel-sen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 12, stk. 3.

Ændring af persondatapolitik

Persondatapolitikken opdateres løbende for at leve op til lovgivningens krav til indsamling og håndte-ring af personoplysninger. Seneste version af persondatapolitikken, med dato for opdatering, vil altid fremgå af Det Sociale Netværks website. Væsentlige ændringer i vilkår vil altid blive udsendt adresse-ret personligt til brugere, frivillige, bidragsgivere mv.

Denne persondatapolitik er senest opdateret den 20.04.23

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.