Vores mission og vision

Strategi: Vi vil være en ny tredje vej

Vi ville nedbryde fordomme om psykisk sårbarhed. Gøre op med ensomhed. Skabe sociale netværk og fællesskaber. Og indgyde håb.

Vi har skabt eftertanke og taget livtag med fordommene. Vi taler mere frit om det at være sårbar, end vi gjorde i 2009, da Det Sociale Netværk blev etableret.

Men fordommene om psykisk sygdom findes stadig, psykiske lidelser bliver ikke sidestillet med somatikken, og der er fortsat huller i “systemet”, fx ved overgangen fra behandlingspsykiatrien til socialpsykiatrien.

Vi vil skabe en ny, tredje vej, hvor vi som civilsamfund, NGO’er og frivillige, spiller en afgørende rolle. Vi vil udfylde de huller, hvor mennesker falder igennem. Og vi vil tage del i velfærdssamfundets videre udvikling.

Så kort – og stort – kan det siges.

Psykiatrien skal prioriteres

Når unge med spiseforstyrrelser bliver udskrevet uden at nogen har spurgt dem, hvorfor de ikke spiser, så har vi en psykiatri, der er under et alt for stort pres. Både på økonomi, på ressourcer og på medmenneskelighed. Vi har en psykiatri med alt for mange genindlæggelser, en psykiatri, der mangler tid og helhedssyn på det enkelte menneske.

Det Sociale Netværk arbejder for, at psykiatrien opnår samme status som det somatiske område, når de offentlige midler skal prioriteres.

Vi arbejder målrettet

I Det Sociale Netværk arbejder vi målrettet for at gøre en forskel. Helt konkret arbejder vi strategisk ud fra fem centrale afsæt.

Vi er en stærk og troværdig stemme

Vi er en stemme for dem, der ikke bliver hørt tilstrækkeligt i den daglige debat og prioritering af midler til psykiatrien. Som medstifter af PsykiatriNetværket og Psykiatritopmødet, der er blevet afholdt årligt siden 2009, har vi skabt et konstruktivt mødested, hvor nye idéer og tiltag bliver introduceret i en tæt dialog mellem psykisk sårbare mennesker, pårørende, politikere, eksperter, fagfolk, frivillige og mange andre. Hvert år tager vi vigtige temaer op, sætter dagsordenen og skaber et politisk fokus.

Vi er en stemme for alle børn og unge, der skal høres på lige fod med voksne. Gennem vores landsdækkende initiativer headspace, Unge på Vej og mindU skubber vi unges stemmer, holdninger og historier frem, så vi kan lytte og lære af deres viden og erfaringer.

Vores kontakt til og dialog med børn og unge giver os en unik mulighed for at viderebringe karakteren og omfanget af de aktuelle mentale udfordringer, vi oplever hos børn og unge lige nu.

Det Sociale Netværk står også bag det Nordiske Ungepsykiatritopmøde, der bliver afholdt hvert andet år. Her deltager unge fra hele Norden, og hvor vi sammen sætter fokus på udfordringer og løsninger for mental sundhedsfremme, og hvor vi har mulighed for at skubbe forslag og idéer videre ind i de politiske processer.

Kort sagt – vi bringer vores erfaringer og viden i spil, så vi kan stå i spidsen for bedre mental trivsel for alle børn og unge.

Civilsamfundet styrker skal fremhæves og bruges

Frivillige er rygraden i hele vores organisation og de mange, forskellige initiativer, vi står bag. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at tænke ud af boksen og skabe nye, banebrydende initiativer, der løfter mental trivsel bredt set.

Frivillige kan noget, som lønnede medarbejdere ikke kan. Med frivillige som en del af indsatsen kan vi arbejde mere frit og få tingene til at ske på en helt anden – og ofte hurtigere – måde. Vi oplever, at vi med vores frivillige drivkræfter kan opfange og hjælpe psykisk sårbare før det etablerede system.

Som civilsamfund møder vi mennesker på en anden måde; med tillid, tid og tiltro. Vi kan være bindeled til de mange offentlige tilbud og være en støttende og nærværende hjælp, når livet er presset og hårdt at leve.

Vi tror på, at frivilligheden gør maskerne i samfundets sikkerhedsnet tættere, og at netop den frivillige indsats og nærvær kan hjælpe de mennesker, der føler sig fanget i systemet.

Tabuer og fordomme skal minimeres

Det ligger i vores DNA at arbejde målrettet med at fjerne de fordomme og tabuer, der ofte hægter sig på psykisk sårbare mennesker, og ikke mindst at skabe en langt bedre og mere nuanceret forståelse for psykisk sårbarhed i alle dets facetter.

Der er stadig lang vej igen, men vi ved, at vores indsats virker! Den oplevelse af diskrimination og negativ forskelsbehandling, som mennesker med psykisk sygdom oplever, medfører begrænsninger i sociale kontakter, selvstigmatisering og usikkerhed. Vi ser også stadig en omfattende stigmatisering i systemet, hvor der stadig er behov for, at psykisk sårbare bliver mødt med tillid, tid og tiltro.

Det Sociale Netværk arbejder for at komme tabuer og negativ forskelsbehandling til livs i alle livets aspekter for psykisk sårbare. Vi arbejder for, at psykisk sårbarhed og psykisk sygdom bliver sidestillet med fysiske helbredsudfordringer og at psykisk sårbarhed kommer højere op på den politiske dagsorden.

Erfaringer fra det levende liv skal stå centralt

I de situationer, hvor ingen ønsker at stå alene, arbejder Det Sociale Netværk for, at peer-gruppeforløb gør det muligt at være en del af et fællesskab og møde mennesker som en selv. Peer-støtte er støtte mellem mennesker, der deler livserfaringer, og som flytter mennesker og systemer i retning af et mere håbefuldt, selvbestemmende og meningsfuldt liv.

Vi arbejder for metodisk at udvikle vores model for peer-gruppeforløb gennem vores arbejde i Peer-partnerskabet, så vi kan udvikle sociale løsninger, der kan drives i samarbejde med partnerskaber både indenfor den offentlige sektor i andre civilsamfundsorganisationer.

Dokumentation og analyse er en hjørnesten for fremdrift

Det Sociale Netværk arbejder løbende med at skabe dokumentation og udarbejde analyser af vores initiativer. Vi arbejder systematisk med at kaste lys over forskellige problemstillinger, og vi arbejder især med et stort analytisk fokus på børn og unges mentale trivsel.

Vi benytter os både af interne og eksterne evalueringer, så vi altid arbejder ud fra det bedst mulige faglige grundlag, når det kommer til at udvikle vores indsatser. Vi arbejder målrettet på at skabe indblik i og udarbejde ny viden om psykisk sårbarhed, børns og unges mentale trivsel, mental sundhedsfremmende arbejde og peer-støtte.

En organisation i konstant udvikling

Vi står fast på vores kerneværdier og er samtidigt konstant i bevægelse. Vi flytter os med samfundsudviklingen, undersøger nye strømninger og tendenser og arbejder fokuseret på at bringe vores viden og vores erfaringer i spil, mens vi hele tiden lærer nyt og forholder os nysgerrigt til verden omkring os.

Det Sociale Netværk indgår i partnerskaber med det etablerede system, for vi kan altid mere sammen end hver for sig. Vi samarbejder med kommuner og regioner, og vi påvirker dem mod større inddragelse, anerkendelse og forståelse af sårbare borgere og deres potentiale. Vores samspil med fx kommunerne er stærkt og kan noget helt unikt.

Vi tror på værdien i et tæt og fortroligt samarbejde med andre civilsamfundstilbud, og vi indgår løbende samarbejdsaftaler, netværk og partnerskaber med andre NGO’er.

Det ligger i vores historie at vende blikket mod udlandet for inspiration, hvor fx headspace udsprang i samarbejde med og inspireret af headspace i Australien. Initiativet ’Brug Bolden’ er inspireret af iværksætterinitiativer i Storbritannien, og vores fælles Nordiske Ungepsykiatritopmøde er et samarbejde på tværs af de nordiske lande.

Vi har afholdt flere internationale konferencer med fokus på mental trivsel, psykisk sårbarhed og mental sundhedsfremme. Det er vi stolte af – og vi fortsætter med at udvikle nye banebrydende initiativer.