8. oktober 2020

PsykiatriNetværkets vision for psykiatrien 2030

På aftenens online Psykiatritopmøde 2020 offentliggjorde de 16 foreninger bag PsykiatriNetværket en række ønsker og forslag, der bør indgå i regeringens arbejde med den kommende 10-års psykiatriplan. Ønskerne blev overrakt til Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke på selve Psykiatritopmødet.

Organisationen OECD har anslået, at dårligt mentalt helbred koster det danske samfund 110 mia. kroner om året. Dermed har psykisk sårbarhed voldsomme følgeomkostninger for vores samfund, der ligger langt ud over, hvad der er rimeligt. Derfor er der behov for nytænkning og brugerinddragelse.

Det centrale i PsykiatriNetværkets forslag og input er da også: “intet om os uden os”. Altså et princip om, at der ikke træffes bindende beslutninger på psykiatriområdet uden, at brugerne og foreningerne på psykiatriområdet inddrages først.

Færre med dårligt mentalt helbred

PsykiatriNetværkets overordnede vision er, at Danmark skal være det første land i verden, hvor vi gennem en langsigtet og koordineret indsats af alle relevante sektorer (sundhed, social, undervisning mv), arbejdsmarkedets parter samt civilsamfundet vender udviklingen og nedbringer antallet af borgere i Danmark med dårligt mentalt helbred, herunder borgere med behov for psykiatrisk behandling.

Der er behov for en helt konkret og målbar 10-årsplan. Det handler ikke nødvendigvis om at tilføre flere midler til området. Det handler om at bruge de ressourcer, der er til rådighed, smartere.

“Som civilsamfundstilbud oplever vi, at dyre løsninger ikke nødvendigvis altid er de rigtige løsninger. Vi savner sammenhængende løsninger, hvor de offentlige aktører og civilsamfund løfter i fællesskab således, at den enkelte borger oplever et individuelt tilpasset og sammenhængende forløb. Tiden er derfor inde til nye løsninger – ikke blot til flere af de eksisterende løsninger,” siger Poul Nyrup Rasmussen, formand for PsykiatriNetværket og protektor for Det Sociale Netværk/headspace Danmark, der er sekretariat for PsykiatriNetværket.

Civilsamfundet skal inddrages i arbejdet som ligestillet partner, og der skal sikres en langt bedre brobygning fra offentlige tilbud som distriktspsykiatri, bosteder, jobcentre mv. til frivillige fællesskaber i civilsamfundet. Og det skal sikres, at alle psykiatribrugere har ret til peer-støtte i overgangen til et bedre liv.

Behov for langsigtet finansiering

Allerede i dag er der mange velfungerende civilsamfundstilbud, der virker forebyggende, og hjælper mennesker hver eneste dag. Men der skal gøres langt mere på dette område, og der skal sikres en økonomisk bæredygtig model, så det ikke blot er bevillinger fra år til år, der afgør disse tilbuds levedygtighed. Der er behov for forpligtende og ligeværdige partnerskaber mellem civilsamfund, kommuner og regioner med en stabil og langsigtet finansiering af civilsamfundets tilbud.

Udfordringerne indenfor psykiatriområdet er ikke blevet mindre de seneste år, så der er brug for et markant nybrud i tænkning, finansiering, forskning og behandling, hvis de næste 10 års indsats virkelig skal batte.

Om PsykiatriNetværket:
PsykiatriNetværket arbejder for at afstigmatisere psykiske lidelser, for at forbedre forholdene for brugere af psykiatrien og for bedre forebyggelse af psykiske lidelser. PsykiatriNetværket består af følgende organisationer: Landsforeningen SIND, DepressionsForeningen, OCD-foreningen, Fountain House, LAP, Livslinien, LMS, ADHD-foreningen, Angstforeningen, Startlinjen, Skizofreniforeningen, Foreningen Død i psykiatrien, Outsideren, Håb i Psykiatrien og Det Sociale Netværk/headspace Danmark og Bedre Psykiatri.